Jajaka Hade Hate

Contoh Dongeng Sunda Singkat

Contoh Dongeng Sunda Singkat – Contoh dongeng sunda singkat “Jajaka Hade Hate” merupakan dongeng yang menceritakan seorang pemuda yang mempunyai hati baik. Dalam cerita dongeng tersebut selama perjalanan bertemu dengan hewan-hewan yang ingin ikut ke pemuda tersebut. Untuk lebih jelas nya baca saja contoh dongeng sunda singkatnya dibawah ini. Sobat semua bisa baca lagi contoh lain dari dongeng sunda dan dongeng bahasa sunda di postingan sebelumnya.

Jajaka Hade Hate

Kakocap dina jaman baheula, aya hiji jajaka kacida bageurna. Lain ukur ka sasama manusa, tapi ka bangsa sasatoan oge manehna teh kacida pisan perhatiana. Sakali mangsa manehna indit ngalalana tumpak kuda. Tacan ge jauh inditna, keleper aya bangbung nyampeurkeun.

“Bagea Ki Jajaka,” ceuk bangbung, “Meunang kuring milu?”

“Puguh wae,”tembal Jajaka, “Yu atuh arek milu mah!”Ngadenge kitu bangbung kacida atoheun.

Contoh Dongeng Sunda Singkat
Contoh Dongeng Sunda Singkat

Teup Bangbung eunteup dina tonggong kuda. Keur kitu torojol aya landak norojol ti jeroeun saliara, nyampeurkeun ka eta jajaka, bari pok ngomong, “Bagea Jajaka, meunang kuring milu?”

“Puguh wae, yu atuh,”tembal Ki Jajaka.

Kalacat landak naek kana tonggong kuda.

Jajaka, bangbung, jeung landak neruskeun lalampahanana. Teu lila jol keuyeup. Manehna kokodepelan dina bagedor cau sisi walungang, tuluy ngadeukeutan si Jajaka.

“Bagea Jajaka, meunang kuring milu?”pokna bari neuteup ka eta Jajaka.

Si Jajaka oge nembalan. “Puguh wae, yu atuh.”

Geus kitu mah kalacat keuyeup teh naek kana tonggong kuda.

Wanci sareupna jol maranehna nepi ka hiji imah di pagunungan. Jajaka keketrok kana panto, tapi euweuh nu nembalan. Geus  kitu mah, bari rada asa-asa, blus jajaka sup ka jero imah. Di jero manehna manggih budak awewe nu keur inghak-inghakan ceurik semu kanyenyerian.

“Ku naoun, Nyai ceurik?” Jajaka nanya.

“Puguh aya maung, tuh di gunung tukangeun imah,” tembal budak awewe

“Unggal peuting manehna sok datang kadieu. Bapa, ema, lanceuk lalaki jeung lanceuk awewe kuring geus tiwas dihakan maung. Sigana peuting iyeu giliran kuring. Tah kitu pangna kuring ceurik teh.”

“Deudeuh teuing. Nyai!” Ceuk Jajaka.

“Tong salempang, engke Nyai ku akang jeung babaturan Akang rek mantuan nulungan. Sugan wae Gusti nu Maha suci marengan.”

Tuluy babaturanana kabeh dicalukan sarta terus dibagi pagawean. Bangbung kudu tunggu di juru kamar sarta lamun maung datang, kudu geuwat niup damar. Landak kudu ngaruang maneh dina taneuh sarta waktu maung geus deukeut geuwat nacebkeun cucuk-cucuk ka awak maung. Keuyeup kudu tunggu dina luhur kenteng sarta dipancenan ngaragragkeun maneh kana awak maubg, tuluy nyapit sabisa bisa.

Sanggeus kabehanana mareunang pancen, maranehna muru tempatna sewang-sewang. Ari budak awewe mah sina ngaringkep maneh di kamar. Ari Jajaka nyumput ngadedempes.

Teu lila maung turun gunung, tuluy ngeteyep asup ka jero imah. Keur kitu, pes damar pareum ditiup bangbung. Maung uyup-ayap bari undur-unduran, geduk ninggang pariuk, jleng pangarih luncat, jelebot sirah maung diteunggeul ku jajaka.

Maung lumpat utag-atog moroan lawang, gejos sukuna kacugak cucuk landak. Maung ngagaur nyerieun. Barang rek lumpat kaluar imah guprak keuyeup ninggangkeun maneh tina luhur para imah, tuluy nyapit sirahna.

Maung kacida ripuheunana. Diserang tiditu ti dieu. Satuluyna, manehna ngabecir muru leuweung. Satutasna kajadian rta maung tara daek deui datang. Kapokkeun meureun.

Budakna awewe teh kacida atoheunana, manehna nganuhunkeun sababaraha kali ka Ki Jajaka. Teu lila, pruk duanana kawin, sarta saterusna ngambah hirup rumah tangga kalayan hunang hening, teu boga musuh. Duanana pada pada dipikanyaah ku tatangga jeung dulur dulurna ku sabab sikep hade hate nu dipilih ku maranehanana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *