Biantara Bahasa Sunda tentang Narkoba

Biantara Bahasa Sunda

Biantara Bahasa Sunda – Berikut admin posting contoh biantara bahasa sunda tentang narkoba. Contoh biantara bahasa sunda ini merupakan salah satu kegiatan dari penyuluhan dari dinas kesehatan kepada remaja. semoga contoh biantara bahasa sunda ini bermanfaat dan memberi gambaran cara penyampain biantara bahasa sunda di depan umum.

biantara bahasa sunda
biantara bahasa sunda

Biantara Bahasa Sunda tentang Narkoba

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sampurasun!

                Puji teu kendat urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja salawasna urang sanggakeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Solawar sinareng salam, mugi langgeng ngocor ngagolontor ka jungjunan alam, nabi anu mulya, Muhammad SAW.

                Langkung ti paying sim kuring ngahturkeun rewu nuhun, reh tos dipasihan kasempatan kanggo

Ngadugikeun biantara dipayuneun Bapak miwah Ibu, oge saderek sadayana. Dupi anu bade di dugikeun dina biantara sim kuring the nyaeta perkara “Pemuda Hebat Anti Narkoba”.

                Hadirin hormateun sim kuring.

                Nonoman, atanampi pemuda the sok disebut generasi emas. Naoun pangna disebat kitu? Margi nya pemuda anu bakal nuluykeun kahirupan ka payun, ngagentos generasi sepuh. Mangga emutan, saupama para pemudana ruksak, bakal kumaha urang pikahareupanana?

                Namung hanjakalna, kanyataanana seeur nonoman urang anu geus ruksak memeh anjeuna jadi dewasa. Lir kembang muguran sememeh mekar. Diantara Anu jadi sababna aranjeuna kajiret kana narkoba!

                Numutkeun kana hasil survey Badan Narkotika Nasional atanampi BNN, kiwari kacatetna aya 921.695 urang, atawa 4,7 % jumlah tina total pelajar jeung mahasiswa di Indonesia ngagunakeun narkoba. Padahal urang terang, sakali anjeuna kajiret narkoba, bakal hese ngubaranana. Ku hal eta, taya jalan deui pikeun urang keur leupas tina jiret narkoba, lian ti ngajauhan nu disebut narkoba.

                Nu matak salempang ayana anggapan di lingkungan nonoman urang yen ngagunakeun narkoba the bagian tina gaya hirup. Ngarasa yen ku cara kitu aranjeuna ‘gaol gitcuh lokh’. Padahal nu saestuna, aranjeunna the satemenna keur ngaruksak diri sorangan.

                Badan Pusat Statistik nyebatkeun yen rata-rata umur urang Indonesia the 63 taun. Mun dina umur wewelasan atawa dua puluhan taun urang geus kajiret narkoba, hartina urang ges ngamubadirkeun hirup. Leuwihna ti eta, saenyana urang geus ngamubadirkeun kasempetan piekun milu ngabagjakeun kulawarga, milu ngamajukeun bangsa, sarta milu nanjeurkeun agama. Sabalikna, lamun urang geus kajiret narkoba, teu kurang teu leuwih saenyana urang geus jadi runtah masarakat.

                Ku hal eta, jelas yen pamuda anu hebat th nyaeta pamuda anu anti narkoba. Lantaran pamuda anu anti narkoba, saestuna pamuda anu sadar yen lalampahan hirupna panjang keneh. Pamuda anu anti narkoba sadar yen dirina boga kasempetan pikeun ngamajukeun bangsana, jeung nanjeurkeun agamana. Pamuda anu anti narkoba, sadar embung jadi runtah masyarakat. Pamuda anti narkoba, boga visi anu jelas keur pikahareupeun hirupna.

                Hadirin hormateun sim kuring.

                Di antara masalah anu disanghareupan ku urang the nyaeta lobana gogoda ka nonoman nu antukna nonoman urang tigebrus kana narkoba. Diantara di contoan ku public figure atawa selebriti nu ngagunakeun narkoba. Anjeunna jiga teu sadar yeh posisi jeung kalakuanana minangka public figure bias nimbulkeun balukar nu awon ka masyarakat. Popularitas jeung harta, saolah-olah nutupan akal sehatna pikeun jauh tina narkoba.

                Harepan urang taya lian, saha bae, boh institusi nagara boh masyarakat biasa, kudu ngalawan usaha-usaha nu bakal ngaruksak nonoman akibat narkoba. Urang kudu perang! Nonoman kudu jadi garda panghareupna pikeun ngalawan Bandar jeung nyeubarkeun narkoba. Lantaran mun teu kitu, nonoman anu bakal jadi korban pangheulana!

                Tuduhkeun yen urang lain nonoman anu heureut piker. Lain generasi anu teu boga visi, oge lain generasi anu prustasi. Urang generasi anu sadar yen hirup kudu dieusi ku pikiran sehat, hirup kudu dieusi ku gawe rancage, hirup kudu dieusi ku amal soleh, samemeh urang cumpon nyangking pancen jadi manusa di alam dunya minangka mahluk Alloh SWT.

                Hayu! Hayu! Hayu! Perangan narkoba!

                Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya nu pondok nyogok panjang nyugak, bobo sapanon carang sapakan langkung saur bahe carek, hapunten anu kasuhun, jembar pangampura anu diteda.

                Wassalamu’alaikum Wr.Wb!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *