Biantara Mingpin Rapat

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabaarokaatuh.

Bapa Pembina OSIS anu ku sim kuring dipihormat,

Bapa/Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,

Saderek sadaya réngréngan pangurus OSIS anu ku sim kuring dipikacinta.

Langkung  ti  payun  mangga  urang  sasarengan  ngedalkeun  puji sukur ka Allah Swt. réhna urang tiasa riung mungpulung di  ieu tempat kalayan séhat wal’afat. Solawat sinareng salam, mugi ngocor salalamina ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw.

Hadirin anu sami linggih,

Salajengna  sim  kuring  seja  ngahaturkeun  keti kabingahan ku réwu  nuhun  laksa  kasumpingan sadérék sadaya kana rapat OSIS dinten ieu.

Peryogi kauninga ku sadayana, pangna urang ngariung  téh nyaéta badé ngabadantenkeun perkawis rarancang kagiatan dina raraga miéling tepung  taun  kemerdékaan  Indonésia.  Sok  sanaos  ari  kana  derna  acara puncak mah masih kénéh lami, nanging ari tatahar mah kedah ti ayeuna kénéh.

Hadirin anu sami linggih.

Acara miéling tepung taun kamerdékaan nagara urang téh saleresna parantos  janten  agénda  rutin  di  sakola  urang.  Unggal  taun  tangtos baé  diayakeun  rupi-rupi  kagiatan  kanggo  ngareuah-reuah  atanapi ngaramékeunana. Sapertos taun pengker, urang ngayakeun balap karung, balap bakiak, neda kurupuk, ngagebug cai, nyandak kaléci dina séndok nu  digégél,  dugi  ka  olahraga  nu  kalebet  daria    sapertos  putsal  sareng maén  poli  ogé  diayakeun.    Sanaos  teu  dipaparin  hadiah  ogé  geuning pamilon atanapi peserta mah sakitu seueurna. Méh waé teu kalombakeun sadayana, da kasengker ku waktos téa.

Ku kituna, dina ieu kempelan hayu urang badantenkeun sing asak, kagiatan  naon  baé  nu  bakal  dilaksanakeun  dina miéling  kamerdékaan taun  ieu. Naha badé olagraga wungkul atanapi ditambihan ku kasenian ongkoh. Upamina, dina olahraga, méh  resep kumaha upami guru-guru diajak  ngiring  janten  pamilon,  diabenkeun    sareng  siswa.  Jigana  bakal nambihan ramé. Atuh bilih badé aya kasenian, tiasa waé dina panungtungna dipungkas ku  jaipongan,  dance,  atanapi karaoké  lagu Sunda. Panginten bakal resep, saparantosna capé ngiringan lomba, dihibur ku kasenian.

Tapi  éta mah  sakadar  ideu,  panginten  nu  pastina mah  kin  urang badantenkeun langkung paos, méh sadayana sapuk sarta mupakat.

Hadirin anu sami linggih.

Rupina  cekap  sakieu  baé  pamapag  ti  sim  kuring,  hapunten  bilih aya  basa  nu  kirang  merenah  kadanguna.  Billahi  taufk  walhidayah, wasalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *