Carpon Bahasa Sunda (Karyawisata ka Linggarjati)

Poe Minggu isuk-isuk kuring geus hudang najan sakola pere ge, lantaran inget yen poe ieu the murid kelas 5 rerk ngayakeun karyawisata ka Linggarjati. Terus kuring mandui disalin ku baju nu pangalusna. Kuring sarapan heula sangu saaya-aya. Geus kitu kuring amit ka Bapa jeung Ema. Kuring buru-buru indit, da kudu kumpul di sakola jam 07.00.

Anjog ka sakola sihoreng teh geus rame. Malah aya anu dianteur ku kolotna sagala, tacan daratang kabeh tapi geus rame. Bu Guru kelas 5 geus aya di jero kantor sakola bari ngabsen budak nu geus dating. Guru nu sejen oge araya, ya kitu deui Kapala Sakola. Ngan can katembong mobil nu rek ngangkut barudak mah.

Jam 07.00 barudak kabeh nya kitu deui guru-guru geus ngarumpul. Teu lila mobil nu rek dipake karyawisata the datang. Atuh barudak the mani surak teu sirikna ajrag-ajragan. Tuluy barudak arasup kana mobil bari diabsen ku Ibu Guru. Barudak geus arasup kana mobil, Bapa jeung Ibu Guruna mah aya nu dina motor.

Pas jam 08.00 mobil nu ngangkut karyawisata the mangkat dituturkkeun ku motor nu guru sejenna. Sapanjang jalan barudak saleuseurian garogonjakan bangun anu bungaheun pisan. Aya anu bari taretembangan.

Teu kungsi sajam geus anjog kanu dituju. Atuh barudak the ngaburudul turun tina mobil. Dikarumpulkeun heula bari reureuh sakeudeung ngaleungitkeun kacape di perjalanan.

Ari nu dituju the nyaeta Museum Perundingan Linggarjati nu aya di Desa Linggarjati Kacamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Eta gedong teh miboga sajarah anu kacida pentingna pikeun bangsa Indonesia.

Sateuacanna kuring sabatur-batur arasup ka gedong eta, bu guru nugaskeun ka barudak mawa buku catetan pikeun nulis katerangan-katerangan ngeunaan eusi nu aya di jero gedong eta.

Barang asup ka gedong eta langsung disambut ku salah saurang petugas museum, nya manehna nu nerangkeun sajarah eta museum.

Mimitina mah ceunah museum eta teh mangrupakeun gubug. Terus gubug eta teh dibeuli jeung dibangun jadi gedong ku urang Belanda. Eta gedong teh dipake perundingan antara Indonesia –Belanda. Utusan ti Indonesia jeung Belanda the ngarendong di gedong.

Kuring jeung rombongan merhatoskeun kana sagala katerangan nu didugikeun ku eta petugas, sakali-sakali kuring nulis katerangan anu parenting contona: waktu diayakeun perundingan, ngaran-ngaran utusan ti Indonesia- Belanda, sarta hasil perundinganna.

Sanggeus ngurilingan eta museum, kuring jeung rombongan ngalanjutkeun perjalanan ka tempat wisata Linggarjati. Di eta tempat teh aya kolam renang, kaulinan barudak, tempat nu ngajual cindera mata jeung loba tukang dagang mangrupa barang jeung kadaharan. Atuh barudak oge mani barungaheun aya nu ulinan ayun-ayunan, sapedah air, naek kincir, jeung arasup ka kolam renang. Aya nu ngalampar samak bari maruka timbel, aya nu lulumpatan, aya anu gogoleran bari ngarasakeun hawa anu tiis seger.

Teu karasa wanci geus liwat ti lohor, atuh bu guru buru-buru ngarumpulkeun deui barudak, mangka siap-siap rek marulang. Barudak mani riweuh, leungeunna angkaribung ku oleh-oleh nu dibareulina. Kuring mani ngarasa bungah balik teh meunang elmu jeung meunang kabungah. Teu lila kuring jeung rombongan geus arasup deui kana mobil nu rek mawa mulang. Atuh anjog ka imah kuring ngarasa cape, terus wae ngagoler dina kasur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *