Sireum Jeung Japati

Carpon Bahasa Sunda

Sireum Jeung Japati

Dina hiji poe Aya sireum rek nginum disisi walungan. Keur ngarayap kahandap dek kana cai, manehna tisoledat kahandap. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeu lebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay kasisi mah teu bisaeun. Sireum gegeroan, ” tulung, tulung, ieu kuring rek tikerelep tulungan ”

            Kabeneran aya japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor kaluhureun cai.

Kadengeun aya sireum gegeroan menta tulung. Barang ngareret kahandap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hibeur bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh kahareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun kujapati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh.Sireum pohara nganuhunkeunana ka japati anu geus ngaleupaskeun manehanana dina bahaya.

            Dina hiji mangsa japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya dihandapeun tangkal. Harita tikajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpangna keketeyepan

Teu talangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun japati bari ngaharewos ka manehna.

”heh japati, buru-buru geura hibeur, tuh aya paninggaran keur ngintip.”

Panigaran geus ngawengkang bedilna. Tapi japati kaburu geleber hibeur.

            Isukna japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk japati ” Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun, leupas tina balai.”

Jawab sireum ” is eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka, eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean.”

            Tah kitu cenah lalakon sireum jeung japati anu akur jeung silih tulungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *