Contoh Pupuh Kinanti

Budak leutik bisa ngapung
Babaku ngapungna peuting
Nguriling kakalayangan
Néangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan
Naon baé nu kapanggih

Bandung geus heurin ku tangtung,
nu datang ti mana mendi,
loba nu ngadon usaha,
atawa nu ngadon cicing,
balatak ku nu daragang,
matak heurin anu ulin

Toko-toko pararinuh,
trotoar heurin ku parkir,
pabeulit jeung nu balanja,
pahibut nu barangbeuli,
adu tawar ramé pisan
kasawur ku sora mobil

sorana patinggarerung,
angkot pabeulit jeung taksi,
riweuh néangan panumpang,
pada-pada embung rugi,
puguh diudag setoran,
balik kudu meunang bati.

Kaki lima enggeus puguh,
wuwuh nambah heurin usik,
mémang raos nu balanja,
tapi heurin ka nu ulin,
Bandung kota keur balanja,
kota kembang salin jinis

Kuring hudang subuh-subuh, (8-u)
gura-giru tuluy mandi, (8-i)
geus mandi maké saragam, (8-a)
henteu poho maké dasi, (8-i)
geus dangdan tuluy sasarap, (8-a)
geus rapih mah tuluy indit. (8-i)

Naék angkot asa rusuh, (8-u)
asup gé henteu tarapti, (8-i)
diuk téh rada ngajengkang, (8-a)
diseungseurikeun ku supir, (8-i)
beungeut beureum sabab éra, (8-a)
da saangkot milu seuri. (8-i)

Naék angkot asa rusuh, (8-u)
asup gé henteu tarapti, (8-i)
diuk téh rada ngajengkang, (8-a)
diseungseurikeun ku supir, (8-i)
beungeut beureum sabab éra, (8-a)
da saangkot milu seuri. (8-i)

Panto gerbang geus ditutup, (8-u)
abong geus apes titadi, (8-i)
kalah ngadon kabeurangan, (8-a)
gerbang kaburu dikonci, (8-i)
kuring gugupay ka satpam, (8-a)
ménta gerbang buka deui. (8-i)
Satpam nyampeurkeun jamedud, (8-u)

saeutik ogé teu seuri, (8-i)
meureun keuheul digupayan, (8-a)
ku budak sapantar kuring, (8-i)
kuring ménta dihampura, (8-a)
pa satpam kakara seuri. (8-i)

Tatangkalan sari ngungun
langit sidik ngiring kingkin
mendung ngahalangan mega
hujan leutik ngaririncik
nambih-nambih katugenah
ka kuring nu keur prihatin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *