Contoh Pupuh Sinom

Contoh Pupuh Sinom

Anu amis hipu gedang
haseum mah buah kacapi
anu kesed éta salak
nu beureum leutik mah céri
amis haseum strawbéri
amis kareueut mah kadu
seungit melenghir nangka
mun buah mah manalagi
daging bodas semu empuk sarikaya

Kebon entéh ngaplak lega
matak sumérédét ati
éstuning matak kagagas
matak tingtrim kana pikir
lamun urang ningali
dina wanci isuk-isuk
matak waas kacida
manuk disarada ricit
matak waas matak kelar pipikiran

Warna-warna lauk émpang
Aya nu sami jeung pingping
Pagulung patumpang-tumpang
Ratna Rengganis ningali
Warnaning lauk cai
Lalawak patingsuruwuk
Sepat patingkarocépat
Julung-julung ngajalingjing
Sisi balong balingbing sisi balungbang

Ulin ka kebon binatang, (8-a)
di Bandung di Taman Sari, (8-i)
kuring ulin téh opatan, (8-a)
Bapa, Mamah, Tétéh, kuring, (8-i)
di jalan suka seuri, (7-i)
datang téh tabuh sapuluh, (8-u)
nu ka lokét mung Bapa, (7-a)
maksudna ngagaleuh karcis, (8-i)
sedeng kuring tiluan nungguan heula. (12-a)

Ulin ka kebon binatang, (8-a)
di Bandung di Taman Sari, (8-i)
kuring ulin téh opatan, (8-a)
Bapa, Mamah, Tétéh, kuring, (8-i)
di jalan suka seuri, (7-i)
datang téh tabuh sapuluh, (8-u)
nu ka lokét mung Bapa, (7-a)
maksudna ngagaleuh karcis, (8-i)
sedeng kuring tiluan nungguan heula. (12-a)

Tuluy kuring saréréa, (8-a)
ngantay asup hiji-hiji, (8-i)
singhoréng lega kacida, (8-a)
jaba hawana gé tiis, (8-i)
seger kaliwat saking, (7-i)
tatangkalan jararangkung, (8-u)
aya tangkal camara, (7-a)
paselang jeung tangkal pornis, (8-i)
linduk iuh beresih ku matak betah. (12-a)

Mimitina Bapa ngajak, (8-a)
ka kandang manuk laleutik, (8-i)
loba manuk rupa-rupa, (8-a)
disarada mani ricit, (8-i)
tuh itu Jalak Bali, (7-i)
eunteup dina kawat luhur, (8-u)
di juru aya gagak, (7-a)
buluna hideung laluis, (8-i)
sora béar kakupingna matak hégar. (12-a)

Ti dinya ka kandang oray, (8-a)
Si Tétéh rada muringis, (8-i)
kandang orayna ngajajar, (8-a)
oray gedé oray leutik, (8-i)
peurahna maratih, (7-i)
matak sieun matak paur, (8-u)
komo oray welang, (7-a)
keur leutik peurahna matih, (8-i)
nu badag mah oray piton reujeung sanca. (12-a)

Geus bosen lalajo oray (8-a)
tuluyna nguriling deui, (8-i)
ningal gajah, ajag, singa,(8-a)
onta, buaya, kuda nil, (8-i)
aya sakadang peusing, (7-i)
biruang madu jeung maung, (8-u)
peucang ogé loba, (7-a)
manuk merak cendrawasih, (8-i)
monyét, lutung, surili, reujeung gorila. (12-a)

Poé geus maju ka panas, (8-a)
Bapa tuluy ngajak calik, (8-i)
handapeun tangkal nu badag, (8-a)
ngarah hawa rada tiis, (8-i)
Mamah ngabagi cai, (7-i)
saréréa leguk nginum, (8-u)
timbel ogé dipurak, (7-a)
brak dalahar suka seuri, (8-i)
haté bungah tos terang kebon binatang. (12-a)

Hate bingah sakalintang
rehing cita-cita bukti
bisa nuluykeun sakola
nambahan elmu pangarti
keur bekel pijaganing
abdi jangji dina kalbu
leuwih getol dijar
moal ngalobakeun ulin
temen wekel eta kembang kasenangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *