Sakadang Kuya Jeung Monyet Ngala Cabe

Dongeng Sunda Sasatoan

Dongeng Sunda Sasatoan – Contoh Dongeng Sunda sasatoan dibawah ini menceritakan kelakuan binatang monyet dan kura kura yang mencuri cabe. Ketika lagi asyik kebun, tiba tiba datang petani yang mempunyai kebun tersebut. Sehingga monyet dan kura kura tersebut berhamburan lari untuk menyelamtakan diri mereka. Adapun cerita dongeng sunda sasatoan tersebut sobat semua bisa baca ceritanya dibawah ini. untuk contoh dongeng lainnya sobat semua bisa baca lagi dongeng sunda dan contoh dongeng sunda singkat

Sakadang Kuya Jeung Monyet Ngala Cabe

Isuk-isuk sakadang kuya moyan di sisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nya eta Sakadang Monyet.
“Sakadang Kuya!” Sakadang Monyet ngageroan. “Kuk!” Tembal Sakadang Kuya. “Sakadang Kuya!” “Kuk!” Sakadang Monyet nyampeurkeun ka Sakadang Kuya.
“Keur naon Sakadang Kuya?” “Ah keur kieu we, keur moyan.” “Ti batan cicing kitu mah mending ngala cabe, yu!” “Di mana?” “Di kebon Patani, mangka cabena geus bareureum.”
“Embung, ah. Sakadang monyet mah sok gandeng.” “Moal, moal gandeng ayeuna mah.” “Nyaan moal gandeng?” “Moal, nyaan moal gandeng.”
“Hayu atuh ari moal gandeng mah.” Bring atuh Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya teh indit ka kebon patani. Barang tepi ka kebon, katembong cabe pelak patani geus arasak mani bareureum euceuy. Sup duanana ka kebon.
Sakadang Kuya moncor kana pager, ari Sakadang Monyet ngaluncatan pager. Terus bae ngaralaan cabe, didalahar di dinya keneh. Sakadang Kuya mani seuhah-seuhah bae ladaeun. Kitu deui sakadang monyet. Keur kitu, ana gorowok teh Sakadang Monyet ngagorowok. “Seuhah lata-lata!” Maksudna mah “seuhah lada-lada”.
“Ssst, Sakadang Monyet, ulah gandeng atuh!” Sakadang Monyet henteu ngawaro. “Seuhah lata-lata!” “Sakadang Monyet! Bisi kadengeeun ku Bapa Tani.” Tapi Sakadang Monyet api-api teu ngadenge. Gorowok deui bae. “Seuhah lata-lata!”
Kahariwang Sakadang Kuya kabuktian. Sora Sakadang Monyet anu tarik kadengeeun ku Bapa Tani ti imahna, anu teu jauh ti kebonna. Bapa Tani gura-giru lumpat ka kebon. Barang nepi ka kebon, katembong aya monyet jeung kuya keur ngaweswes bari seuhah ngadaharan cabe.
“Beunang siah nu sok malingan cabe teh!” Bapa Tani ngagorowok bari lumpat muru ka nu keur ngahakanan cabe. Ngadenge aya nu ngagebah, gajleng bae Sakadang Monyet ngejat, terekel kana tangkal kai.
“Sakadang Monyet, dagoan!” Sakadang Kuya ngagorowok menta tulung. Tapi Sakadang Monyet teu malire, teu ngalieuk-ngalieuk acan, terus lumpat gagalacangan dina tangkal kai. Ari Sakadang Kuya, puguh da teu bisa lumpat, leumpang ngadedod bae. Kerewek bae ditewak ku Bapa Tani.
“Beunang ayeuna mah nu sok malingan cabe aing teh. Ku aing dipeuncit!” Ceuk Bapa Tani. Kuya dibawa ka imahna, tuluy dikurungan ku kurung hayam. Angkanan Pa Tani, isukan kuya rek dipeuncit.
Peutingna, sakadang Monyet rerencepan ngadeukeutan Sakadang Kuya, nu keur cendekul dina jero kurung. “Ssst, Sakadang Kuya, keur naon?” Sakadang Monyet nanya.
“Eh, geuning Sakadang Monyet, Puguh kuring teh keur ngararasakeun kabungah.” “Kabungah naon Sakadang Kuya?” “Nya eta, kuring teh rek dikawinkeun ka anak Bapa Tani.” “Dikawinkeun ka anak Bapa Tani?” “Enya.” ”Nu bener Sakadang Kuya?”
“Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat.” “Ngadenge omongan Sakadang Kuya kitu, Sakadang Monyet ngahuleng sajongjongan. “Kieu, Sakadang Kuya, kumaha lamun urang tukeur tempat?” ceuk Sakadang Monyet. “Tukeur tempat kumaha?” “Enya tukeur tempat.
Sakadang kuya kaluar, kajeun kuring atuh cicing di jero kurung.” “Ah, embung.” “Kuring mah karunya we ka Sakadang Kuya, sapeupeuting dikurungan.” “Atuh meureun moal jadi dikawinkeun ka anak Bapa Tani teh.”
Sakadang monyet keukeuh maksa, supaya tukeur tempat. Antukna sakadang kuya teh eleh deet. “Heug bae tukeur tempat, tapi aya saratna,” ceuk Sakadang Kuya. “Naon saratna?” “Saratna mah gampang. Samemeh anjeun asup kana kurung, kuring kudu di alungkeun heula ka leuwi.”
“Enya, enteng atuh kitu mah.” Heunteu talangke, Sakadang Monyet ngaluarkeun Sakadang Kuya tina kurung hayam, tuluy dibawa kasisi leuwi. Lung bae Sakadang Kuya teh dialungkeun ka leuwi. Sakadang Monyet buru-buru balik deui ka imah Bapa Tani.
Sup bae ngurungan maneh ku kurung hayam. Ngadedempes ngadago-dago beurang, hayang geura buru-buru dikawinkeun ka anak Bapa Tani. Kocapkeun isukna. “Manehna, ka mana bedog teh? Urang asah,” ceuk Bapa Tani ka pamajikanana.
“Rek naon Bapana isuk-isuk geus ngasah bedog?” “Itu urang meuncit kuya di pipir.”
Paguneman Bapa Tani jeung pamajikanana teh kadengeeun ku Sakadang Monyet. Manehna ngagebeg. Lakadalah, geuning aing teh rek dipeuncit, lain rek dikawinkeun jeung anak Bapa Tani. Rek kabur, geus kagok.
Kaburu aya anak Bapa Tani nyampeurkeun. Gancang bae atuh Sakadang Monyet teh papaehan, ngabugigag kawas bangke. Barang srog ka dinya, anak Bapa Tani gegeroan ka bapana. “Bapa! Bapa!” “Aya naon, Nyai?” “Ieu geuning nu dina kurung teh lain kuya.” “Naon Nyai?”
“Monyet, jeung siga nu geus paeh deuih!” Bapa Tani nu keur ngasah bedog cengkat, tuluy nyampeurkeun ka anakna. Enya bae geuning dina kurung teh aya monyet ngabugigag, lain kuya nu kamari. Kurung dibukakeun, monyet dialak-ilik.
“Naha bet jadi monyet? Jeung paeh deuih.”
“Enya, eta mani geus jeger kitu,” ceuk pamajikanana mairan. Monyet teh dicokot ku Bapa Tani, lung bae dialungkeun jauh pisan. Barang gubrag kana taneuh, korejat monyet teh hudang, berebet lumpat, kalacat bae naek kana tangkal kai.
Sakadang Kuya Nyieun Suling tina Tulang MaungSanggeus durukan teh pareum, Sakadang Kuya kurah-koreh. Manggih tulang anu panjang, jigana mah tulang pingping tukang Sakadang Maung. Tulang teh dicokot, tuluy diberesihan.
“Alus yeuh lamun dijieun suling. Ngan kumaha molongoanana?” ceuk Sakadang Kuya.
Ras inget ka Sakadang Caladi. “Aeh, enya, sina ditroktrokan bae ku Sakadang Caladi.” Sakadang Kuya ngadatangan Sakadang Caladi anu keur noktrokan tangkal kalapa. “Sakadang Caladi, turun heula sakeudeung, Emang tulungan!” ceuk Sakadang Kuya.
“Aya naon, Mang?” ceuk Sakadang Caladi bari nyampeurkeun. “Cing, pangnoktrokkeun tulang, keur suling!” Tulang teh ditroktorak ku caladi.
“Nuhun Lo!” ceuk Sakadang Kuya. Tuluy suling teh ditiup ku Sakadang Kuya. Tret-trot tret trot, suling aing tulang maung, ditoktrokan ku caladi.
“Alah, teu ngeunaheun. Jigana mah kudu diliangan heula,” ceuk Sakadang Kuya. Ras manehna inget ka Sakadang Bangbara. Sakadang Kuya neangan Sakadang Bangbara. Kapanggih keur ngalian dina tangkal anu keur ngarangrangan.
“Sakadang Bangbara, ka dieu Jang, tulungan Ua sakeudeung!” ceuk Sakadang Kuya. “Tulungan naon, Wa?” ceuk Sakadang Bangbara. “Cing, pangaliangankeun suling Ua, ieu teu ngeunaheun ditiupna.” Tuluy atuh suling teh diliangan ku Sakadang Bangbara. Sanggeus nganuhunkeun ka Sakadang Bangbara, suling teh ditiup deui ku Sakadang Kuya.
Tret-trot tret trot, suling aing tulang maung, ditoktrokan ku caladi, diliangan ku bangbara. “Ah, can ngeunaheun keneh bae. Jigana mah kudu dipasieup heula,” ceuk Sakadang Kuya. Keur kitu, geleber aya Sakadang Sireupeun ngaliwat.
“Tah, kabeneran aya Sakadang Sireupeun. Ka dieu heula, Jang, tulungan Aki,” ceuk Sakadang Kuya. “Aya naon, Ki? Meni rareuwas,” ceuk Sakadang Sireupeun. “Ieu Aki teh boga suling, tapi masih keneh silung. Cing, pangmasieupkeun sakeudeung mah.”
Tuluy atuh suling teh dipasieup ku Sakadang Sireupeun. Rada lila, da cenah masieup suling teh henteu gampang. Tapi teu burung anggeus oge.
“Nuhun Jang.” “Sami-sami, Ki.” Tuluy atuh suling teh ditiup deui ku Sakadang Kuya.
Tret-trot tret trot, suling aing tulang maung, ditoktrokan ku caladi, diliangan ku bangbara, dipasieup ku sireupeun, torotot heong, torotot heong. “Tah, ngeunah ayeuna mah sora suling teh. Nuhun ah, Jang,” ceuk Sakadang Kuya bari indit.
Sajajalan Sakadang Kuya nyuling teu eureun-eureun. Sorana matak kelar. Sato-sato oge anu biasana garandeng, jep bae jarempe, ngadedengekeun sora suling Sakadang Kuya. Atuda lain suling samanea.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *