Ka Mekah Ka Lebah Kabah

Ka Mekah Ka Lebah Kabah

(Yus Rusyana)

 

Pohara hébatna duh matak tibelat

Mun pajar di wétan geus balébat

Nu ajeg rajeg samadhab papat

Sajuta saf!

 

Pohara hébatna duh matak geueuman

Mun srangéngé keur manceran

Nu ngacungkeun leungeun ngucapkeun takbir

Pertanda siap!

 

Pohara hébatna duh teuing ku sahdu

Mun srangéngé tunggang gunung

Nu sujud nyuuh ka datar bumi

Maha Suci!

 

Pohara hébatna duh teuing ku tengtrem

Mun srangéngé enggeus tilem

Anu calik tumaninah

Timpuh sumerah

 

Pohara hébatna duh pohara geugeutna

Mun layung beureum kasilih peuting

Suara nu awéh salam

Ti dasar bayah

 

Pohara hébatna duh maha digjaya

Hiji agama

Nu ngarampakgerakkeun raga

Nu ngarumpuyuknyuuhkeun jiwa

Ngumadepkeun umat ka Maha Ésa

 

Pohara hébatna duh maha wijaya

Hiji agama

Nu ngomandokeun siap ka médan jaya

Dua puluh opat jam kali sayaga

Ka legiun waja nu sajiwa

 

Najan di mana duh najan di mendi

Di mana-mana tuh sabudeur bumi

Najan di mana di Indonésia

Di Pakistan di Arabia

Di Aljajair di Tunisia

Di maroko duh sategal dunya

Ka Mekah ka lebah Kabah

Ka hiji pusat pertanda takwa

 

Ciliwung, 9 Juni 1965

(Sumber: Buku kumpulan sajak Yus Rusyana Nu Mahal ti

Batan Inten, Rahmat Cijulang, 1980)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *