Kanjeng Nabi

Gusti urang sadayana

Kangjeng Nabi anu mulya

Muhammad jenenganana

Arab Qurés nya bangsana

 

Ibuna Siti Aminah

ramana Sayid Abdullah

dibabarkeuna di Mekah

wengi Senén dinten Gajah

 

Rabi’ul Awal sasihna

tanggal kaduabelasna

April bulan Maséhina

tanggal kaduapuluhna

 

Ari bilangan tauna

lima ratus cariosna

tujuh puluh panambihna

sareng sahiji punjulna

 

Siti Aminah misaur

waktos babarna kacatur

ningal cahya mani ngempur

di bumina hurung mancur

 

Babar taya kokotoran

orok lir kénging nyepitan

soca lir kénging nyipatan

sarta harum seuseungitan

 

Keur opat taun yuswana

diberesihan manahna

Nabi dibeulah dadana

Malaikat nu meulahna

 

Jibril kadua réncangna

Mikail jenenganana

ngeusikeun kana manahna

élmu hikmat sapinuhna

 

Tuluy dada Kangjeng Nabi

gancang dirapetkeun deui

sarta teu ngaraos nyeri

dilap ku hotaman nabi

 

Nuju tanggal tujuh likur

bulan Rajab nu kacatur

nurut kaol anu mashur

Kangjeng Nabi téh disaur

 

Dipapag ku Malaikat

nyandak burok nu kasebat

leumpangna téh cara kilat

tungganganeun Nabi angkat

 

Ti Mekah ka Bétal Makdis

teu nganggo lami antawis

ku jalma henteu katawis

kersana Gusti nu wacis

 

Ti Bétal Makdis terasna

naék na tangga kancana

mi’raj téa kasebatna

ka langit Nabi sumpingna

 

Tujuh langit sadayana

jeung Arasy nu pangluhurna

disumpingan sadayana

katut surga narakana

 

Kangjeng Nabi ditimbalan

ku Gusti nu sifat Rahman

anjeuna kudu netepan

salat muji ka Pangéran

 

Kabéh jalma anu iman

sami pada kawajiban

salat nu lima giliran

henteu meunang dikurangan

 

Salat éta minangkana

dina agama tihangna

jalma nu luput salatna

nyata rubuh agamana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *