Karéta nu Terus Kebat

Karéta nu Terus Kebat

(Hadi AKS)

 

Naha ieu karéta bet terus nyemprung

dina peuting hideung meredong?

Kapan urang geus gilig indit bari mikul pangharepan.

Miang jeung tanaga panyésaan jeung késang nu saat kari

tapakna.

 

Urang nyingkah nyiar lembur nu ngempur kénéh ku bulan.

Nyusul taneuh nu beueus juuh cinyusu.

Di dieu di lelemahcai pangancikan

geus euweuh lahan satapak jeung langit satiung

pikeun nyenghap sarénghapan

 

Tapi terus mangprung ieu gerbong,

ngahudangkeun kakeueung nu tingjuringkang.

Beurang deui peuting deui

nyeák ka ditu ka tebéh wétan kawas

rék muru balébat.

Lebah mana ari halteu pangeureunan?

Taya nu bisa nuduhkeun

da puguh henteu kaimpleng lebah mana urang reureuh.

Balok demi balok, sasak beusi nu ngadingding

torowongan nu manjangan,

lulurung-lulurung waktu

jeung sinyar-sinyar abad nu hurung

geus kalarung kaliwatan

 

 

Karéta terus ngahégak mapay rél ka tepis wiring,

gumuruh nyorang lembur demi lembur nu arahéng.

Di saban jandéla, urang ngan bisa reuteum

nénjo bumi panineungan.

Pakebonan tingrunggunuk jadi beton

Pasawahan tinggurilap jadi waja.

Walungan mudal ku sarah,

bangké orok reujeung rungkang tatangkalan.

Jalma-jalma rajeg ngarelun jadi haseup nu harideung,

anteng nyakaran pasir gudawang

jeung gunung-gunung nu daroyong.

Rék kebat ka mana ieu karéta?

Taya nu nyoara!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *