Pamenta Tilu Rupa

 Contoh Dongeng Sunda Singkat

Contoh Dongeng Sunda Singkat – Contoh dongeng sunda singkat ini menceritakan seorang penggembala domba yang menemukan 3 buah batu. Dengan batu tersebut bisa memenuhi keinginan apa saja. Akan tetapi akhir cerita ternyata penggembala tersebut ingin menjadi dirinya sendiri. Sobat semua bisa baca jalan cerita contoh dongeng sunda singkat di bawah ini. Untuk melihat contoh dongeng sunda singkat lainnya, sobat bisa baca postingan saya lainnya di dongeng sunda dan kumpulan dongeng parabel bahasa sunda

Pamenta Tilu Rupa

Jaman baheula aya hiji jalma anu hirupna malarat rosa. Carekna dahar isuk henteu sore teh lain bobohongan. Ari pagaweanana sok buburuh ngangon domba batur. Sanajan di gawena kacida getolna, tapi hasilna teu kungsi mahi, jajauheun kana cukup. Da puguh ukur buburuh. Ari buruhanana dina sataun teh pare 50 geugeus, di tambah ku bekel dahareun mun rek ngangon.

Demi dununganana jalma beunghar kacida. Tapi koretna kabina-bina, jaba licik. Ka pangangon teh ngan minteran bae. Saupama anu ngangon domba rek ngangon ka pangangonan, dibekelanana teh ngan sangu bae jeung uyah sambel. Arang langka pisan dibere deungeun sangu anu ngareunah.

Mun geus usum panen, nu ngangon teh dibere pare buruhanana tea. Tapi parena teh dipilihan anu gambrang pisan. Atuh barang dijual teh hargana teu sakumaha. Teu mahi pikeun meuli baju baju acan. Munasabah bae min tukang angon teh papakeanana geus rubat rabet, siga nu gelo bae.

Sakali mangsa eta tukang ngangon teh gering nepi ka teu bisa ngangon

Tapi, ku dununganana teh teuvdiurus. Barang ges cageur sarta keur mamayu, ngan can kaduga ngangon, kadununganana menta kadaharan. Tapi batan mere mah dununganana kalah nyarekan. Majar teh, ” can di gawe geus haya ng menta dahar!”

Antukna eta tukang ngangon teh musapir. Manehna prihatin liwat saking sarta ngenes di jero hatena. Beurang peuting manehna neneda hayang bisa cara deungeun-deungen, teu kurang hakaneun teu kurang pakeeun. Ku tina nyeri hate, manehna tuluy miceun maneh ka leuweung teu dahar teu nginum.

Barang geus menang sababaraha poe manehna kasarean ti beurang, handapeun tangakal kai. Ari hudang bet manggih batu tilu siki. Kawas muncang, baruleud, sarta laleucir. Teu kira kira manehna kageteunana.

“Na saha anu neundeun ieu batu teh, da tadi mah euweuh?” Pokna

Sebot kitu kadenge aya sora euweuh rupa, “ujang, ku sabab maneh sakitu prihatinna, ayeuna pamrnta maneh dikabulkeun. Maneh meunang menta tilu rupa. Pek rek menta naon bae oge. Dina sakali menta eta batu kudu di alungkeun hiji!”

Tukang ngangon liwat saking atoheunana.

“Nuhun Gusti, nuhun!” Pok bari nyembah nyembah.

Tidinya tukang ngangon tuluy  balik ka lemburna. Sajajalan teu weleh imut sura seuri sorangan bari mikiran rek menta naon. Ceuk gerentes hatena,

“Kahiji aing rek menta beunghar. Kadua rek menta jadi raja. Lantaran beunghar oge ari teu agung mah tara d hargaan. Katiluna aing rek menta loba anak, sangkan bisa nuluykeun raja jeung kabeungharanana.”

Sadatangna ka imahna, manehna rek nyoba menta beunghar. Tapi, tuluy kapikir rek menta duit bae. Da mun tea mah tuluy dibere kuda, sapi, atawa ingon-ingon, kacipta rencedna da kudu dijual heula. Ari boga duit mah apan hayang naon bae ge bisa. Tapi menehna kacaletot ngomong. Maksudna hayang loba duit, ari pok bet hayang loba ceuli. Barang keleweng teh batu dialungkeun, ngan breng bae awakna pinuh ku ceuli. Mani kawas tunggul anu pinuh ku lember.

Tukang angon gogoleran ceurik, awahing ku gila nenjo awak sorangan. Handeueuleun deuih, pedah pamentana anu kahiji mubadir. Barang ges leler, manehna mikir deui. Ceuk gerentesna,

“Ah keun bae teu tulus jadi raja oge, teu boga anak loba oge, asal jadi beunghar we. Tapi ceuli anu matak pikagilaeun teh kudu leungit heula!”

Keleweng manehna ngalungkeun deui batu anu kadua, serta menta sangkan ceuli anu rimbil dina awakna leungit kabeh. Les bae ceuli teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Tukang angon kacida bungaheunanan sarta niatna rek ati ati pisan dina nepikeun pamenta anu katilu.

Tapi ras manehna inget kana ceulina anu dua. Ari cicabak, bet milu leungit. Puguh bae kageteunana tukang angon. Atuh ngan hing deui bae manehna ceurik. Leuwih nyeri batan anu tadi, sabab pamentana ngan kari hiji deui.

“Kumaha ayeuna aing? Lamun menta beunghar meureun aing jadi jalma tanpa daksa, teu boga ceuli. Lamun menta di datangkeun deui ceuli, aing meren malarat.”

Sanggeus bingung mikiran nasib, bet datang ilham tina pikirna anu beresih.

“Leuwih hade aing menta didatangkeun deui dua ceuli anu asal, da ceuk kolot oge apan awak anu walagri, sehat bari jagjag waringkas, leuwih utama batan kakayaan. Sarta saestuna jalma anu beunghar teh nyaeta jalma anu narima kana kulak canggeum bagja. Narima kana takdirna. Kawas aing, da ges milikna jadi jalma malarat, euweuh sisit beunghar, nya rek ditarimakeun bae. Hanas eta teu boga dahareun, pakeeun, nya rek ihtiar bae, da awak lengkep keneh, tanaga gede. Mending neangan bae dunungan anu bageur!” pokna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *