Pidato Bahasa Sunda Pendek

Assalamu’alaikum wr.wb

Puja, puji sareng rasa sukur, kasanggakeun ka Gusti Alloh Nu Ma,ha Suci. Margi mung anjeunna nu maparin piran-pirang kani’matan k  urang sadaya. Di antawisna ni’mat iman, nimat Islam sareng nimat sehat dugi ka urang tetep aya dina jalan nu dipikarido ku Mantenna.

Salajengna hatur nuhun kana kasumpinganana, ibu bapa warga RT 02 RT 29, Komplek Melong Green Garden. Mugi-mugi kasaen ibu-ibu sareng bapa bapa, ku ngeresakeun sumping nyaosan pangulem ti kulawargi Mama Haji Murtali, di bales ku kasaen deui ku Gusti Alloh SWT. Amin!

Alhamdulillah urang sadaya tiasa ngumpul ngariung di ieu tempat. Dupi maksadna, nyaeta sea sukuran, rehing pun aki Mama Haji Murtadi, dinten iyeu yuswana panceg tujuh puluh lima tahun. Naming, sanaos acarana sukuran tepung taun, moal aya acara niup lilin. Margi di kulawarga sim kuring mah, kabiasaan kitu the teu aya.

Maksad ngariung ngulem ibu-ibu sareng bapa-bapa the, hoyong sasarengan ngadu’a ka Nu Maha Kawasa, malar pun aki hususna, paraputra, putu, sareng buyut, henteu kantun parauleman sadaya, tansah dipaparin kabagjaan sareng kani’matan. Amin!

Ka Mama Haji, ngwakian para putra, putu, buyut sareng anggta kulawargi sanesna, seja ngawilujengkeun. Wlujeng aki, yuswa aki ayeuna jengkep tujuh puluh lima taun. Abdi sadaya ngiring bingah sareng kalintang bagjana. Aki dipaparin panjang yuswa. Naming, anu utami pisan mah, masih katingal sehat wal afiat. Sanaos tangtos henteu sasehat anu aranom.

Kalihna ti eta, papaputra, putu, katut buyut, ngahaturkeun nuhun ka Aki. Nya kitu deui  ka Almarhumah  Enin Haji. Kana kaasih sareng kahemanna, enggoning ngadidik paraputra,  putu, sareng buyut dugi ka tiasa sepertos ayena. Abdi yakin, utamina paraputra, putu, sareng buyut tiasa spertos ayeuna teh, sadayana buah kaasih sareng kaheman Aki.

Ti pun bapa, emang, sareng bibi, abdi sering nguping tihothatna Aki sareng Enim suwagina,enggoning ngadidik paraputra. Sanaos Aki heunteu kaleubeut jalmi anu beunghar, naming niat sareng tekad palay masihan pendidikan ka putra nu lima, upami seuneu tea mah henteu weleh ngagedur. Henteu pareum pedah kaayaan Aki tebih tina bru dijuru bro di panto. Ngalayah di tengah imah. Henteu mundur pedah aki ukur patani biasa.

Naon nu sakintenna tiasa dilakonan ku Aki, kalayan dirojong ku ibelaAlmarhumah Enin Haji, ku Aki teu weleh dilakonan, asal marurangkalih tiasa teras sakola. Hasilna, sanaos bari seuseut-seuat, paripaosna dibelaan ngadua-duakeun huap, supdos muarurangkalih sakola kabiayaan, ahirna hiji hiji tinemu sareng cita-citana. Kalebet cita-cita aki.

Putra limaanana tiasa namatkeun pendidikanana. Malih mah aya anu tiasa neraskeun sakola ka mancanagara sagala, sarta kagungan kalungguhan nu matak pikareueuseun. Sadayana tangtos buah kanyaah sareng kaheman Aki.

Ku kituna teu aya deui nu tiasa kasanggakeun, lian ti ngahaturkeun rebu-rebu nuhun, mung tiasa ngadu’a ka Gusti Nu Maha Kawasa, sangkan Aki tetep aya dina panangtayungan Anjeunna. Aki tetep di paparin kakiatan sareng kasehatan, supados tiasa ngamangpaatkeun sesa yuswa ka payunna.

Namung, atikan, kaasih, kaheman, Leres sadaya paraputra sareng sapalih putu-putu Aki parantos tiasa hirup mandiri. Sareng apingan ti Aki tetep diperyogiken. Atuh upami aya kalakuan paraputra, putu, katut buyut, anu ku Aki di anggap kirang sreg kana mamaahan, Aki ulah bosen-bosen maparin panggeuing.

Sakinten bakal janten mamala, boh ka dirina, boh ka kulawarga, paraputra,  putu, katut buyut, tangtos rido sanaos ku Aki dugi ka dijiwirna. Aki tetep sepuh abdi abdi sadaya. Tetep panutan abdi-abdi sadaya. Henteu kena kena paraputra sareng putu sarakola na langkung luhur.

Kana kanyaah sareng kaheman aki nu taya bandinganana, abdi sadaya teu tiasa ngawales sakumaha mistina. Kukituna ulah kirang kirang tawakup sareng ngirangan kanyaah katut kaheman Aki. Mugia urang sadaya tetep janten umat nu dipiasih ku Gusti Alloh Nu Maha Agung. Amin!

Tansah apanjang-apunjung Aki!

Sakitu nu kapihatur, neda agung cukup lumur, neda jembar pangampura, sanes bilih, naming tangtos, enggoning sim kuring sasanggem, seueur basa anu kirang merenah larapna, pirang-pirang kalimah teu matak raos kana manah.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr.wb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *