Pidato Bahasa Sunda Tentang Perpisahan

Assalamu’alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh

Bapa Kapala Sakola anu ku sim kuring dipihormat,

Bapa kalih Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,

Hadirin tamu uleman, ogé anu ku sim kuring di pihormat,

Sadérék sadaya kelas salapan sareng adi-adikelas tujuh sareng kelas dalapan, anu ku sim kuring di pika cinta.

Puji sareng sukur urang sanggakeun ka Allah Swt. Solawat sinareng salam mugi ngocor ka jungjunan urangsadaya Nabi Muhammah Saw.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,

Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun, tos dipaparin kasempetan ngadeg di dieu, kanggongawakilan sadaya siswa/siswi kelas salapan ngadugikeungerentes haté ti sim kuring sadaya anu badé ngantunkeun ieu sakola.

Dinten ieu téh pangintendinten anu pikabungaheunogé pikasediheun kanggo simkuring sadaya mah. Bingahkumargi sim kuring sadayaparantos lulus ti ieu sakolasaparantos tilu taun jungkeljumpalik diajar. Ari sedihna,nya tangtos baé ku sadayanaogé kateguh, kedah papisahsareng Bapa/ Ibu Guru ogéadi-adi kelas tujuh sarengkelas dalapan anu ku simkuring sadaya dipikacinta.

Bapa sareng Ibu Guru anuku sim kuring dipihormat,

Dina ieu kasempetan,sim kuring ngawakilan rérén-cangan sadaya kelas salapan,seja ngahaturkeun réwu nuhun kana sagala rupi kasaéanmanah Bapa sareng Ibu Guru salami tilu taun ngasuh simkuring sadaya. Bapa sareng Ibu Guru teu weléh sabarngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anupinter, anu bageur, anu jujur, anu disiplin taat kana aturan,anu terang kana tatakrama sopan santun, anu iman sarengtakwa ka Gusti Nu Maha Suci, kanggo pibekeleun hirupsim kuring sadaya ka payunna. Hatur nuhun pisan Bapa,Ibu, mugi-mugi sadaya élmu anu parantos dipaparinkeunku Bapa sareng Ibu ka sim kuring sadaya mangpaat lahirbatin dunya ahérat. Atuh sagala rupi amal kasaéan Bapasareng Ibu ka sim kuring sadaya, kénging ganjaran anu manglipet-lipet ti Allah Swt. Amin ya Robbal alamin.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipi-hormat,

Sim kuring sadaya ogé seja nyuhunkeun hapuntensamudaya kalepatan. Rumaos sim kuring sadaya mahseueur carékeunna. Salami tilu taun téh tangtos seueurparipolah sim kuring sadaya anu matak kesel, jéngkél,sareng ngaraheutkeun kana manah Bapa sareng Ibu.Nyuhunkeun pangapunten, rupina da sanés dihaja, étamah éstuning tina kabodoan sim kuring sadaya baé. Diémutan ayeuna mah bet matak isin geuning, margi Bapasareng Ibu Guru mah sanaos sim kuring sadaya midamelkalakuan anu matak ngajaheutkeun manah ogé teu weléhsabar mayunanana. Teu weléh jembar ku pangampura.Hatur nuhun Bapa, Ibu, parantos sabar mayunan simkuring salami ieu. Hatur nuhun pisan.

Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihor-mat,

Sim kuring sadaya seja nyuhunkeun pidu’a, mugi-mugi sim kuring sadaya tiasa ngamangpaatkeun élmu anuparantos dipaparinkeun ku Bapa sareng Ibu, tiasa lebetka sakola anu dipikahoyong, tiasa ngahontal sagala rupianu dicita-citakeun, sareng janten jalmi anu guna kanggonusa bangsa sareng agama. Amiin ya Robbal alamin.Bapa sareng Ibu Guru anu ku sim kuring dipihor-mat,Rupina cekap sakieu waé pisanggem ti sim kuring,mugi-mugi tiasa ngawakilan kereteg haté sadayana.Hapunten anu kasuhun, bilih aya cariosan anu kirangmerenah.

Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum wr.wb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *