Pidato Bahasa Sunda Tentang Perpisahan (Kelas Dua Belas)

Bismilaahirrohmanir rohim,
Assalaamualaikum wr. wb.

Langkung  ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun, saupami dina ieu biantara aya pisanggem anu kirang merenah, boh basana boh tatakrama.

Bapa Kapala Sakola miwah Bapa sareng Ibu Guru nu di pika hormat ku sim abdi,
Kitu deui sakumna réréncangan sakola sadaya anu dipikacinta,
Dinten ieu, dina raraga paturay tineung murid kelas duabelas TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, sareng kelas TSM, SMK BINA SISWA 2, tipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, réh maparinan taufik sareng hidayah-Na, dugi ka danget ieu urang sadaya aya dina séhat wal afiat. Pamugi ku kasumpingan urang sadaya kénging ridho ti Alloh SWT.
Solawat sinareng kasalametan mugia dilélérkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW., ku jasa mantenna anu parantos maparin patwa ka urang sadaya dugi ka terang mana anu haq sareng mana anu bathil. Mugia urang sadaya kalebet umat anu taat kana ajaran mantenna. AMIN!.

Bapa sareng Ibu Guru,sareng réréncangan sakola sadaya anu dipikacinta,
Sim kuring atas nami wakil murid kelas duabelas TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, sareng kelas TSM, seja ngadugikeun katineung, kedal lisan  dina raraga paturay tineung. Bapa sinareng ibu guru anu dipikacinta, cunduk waktu ninggang mangsa, …… taun teu karaos  sim kuring saparakanca diatik dididik sagalaning elmu pangaweruh anu teu kinten seueurna jasa bapa miwah ibu guru sadaya. Sim kuring sadar yén salami …. taun tos tinangtos seueur ngalakukeun hal-hal anu matak musingkeun sareng pikakeuheuleun. Kumargi sakitu, sim kuring saparakanca seja neda sih hapuntenna tina samudayaning kalepatan.

Kalih ti éta sim kuring saparakanca seja neda pidua ka bapa, ibu guru supados tiasa neraskeun diajar ka sakola nu langkung luhur. Teu hilap ka adi-adi sadaya nu masih kénéh kelas sapuluh sareng kelas sabelas , mugi sing getol diajar, sareng sing taat kana piwuruk bapa sareng ibu guru.

Bapa, ibu guru, sadaya nu sami hadir nu dipikacinta.
Sakitu katineung ti sim kuring, kirang langkungna hapunten anu kasuhun.
Wabillahi taufik walhidayah
Wassalaamu alaikum wr. wb.

 

 

Baca oge nusanesna>>>>biantara bahasa sunda

Baca oge nusanesna>>>>pidato bahasa sunda

Baca oge nusanesna>>>>contoh contoh pidato bahasa sunda

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *