Pidato Perpisahan Bahasa Sunda

Assalamu’alaikum  Wr. Wb.,

Sadaya puji kagungan Alloh nu murbeng alam. Sholawat sinareng salam mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW.

Ibu sareng Bapak Guru hormateun sim kuring.

Dinten ieu the kalintang bagjana kanggo sim kuring saparakanca. Tapi deuih janten dinten anu kalintang pikasediheun. Bagja wireh simkuring saparakanca tiasa lulus, sedih da apan sim kuring saparakanca kedah ngantunkeun ieu sakola, oge ngantunkeun Ibu sareng Bapak guru.

                Mungguh waktos asa teu karaos jolna sareng miangna. Dina sawangan the asa kamari sim kuring lebet ka ieu sakola, diasuh ku sepuh. Teras milih-milih rerencangan, milih-milih kabetah, sareng ngalanyahan mikawanoh guru-guru. Ayena, asa sajorelat pisan, geus dugi deui ka ahir taun katilu. Teu karaos, tos tilu taun simkuring saparakanca sakola di dieu, ayeuna kedah dikantunkeun.

                Salami tilu taun sim kuring nyuprih elmu di dieu, seueur pisan pangalaman-pangalaman anu moal tiasa kahihilapkeun. Boh anu amisna boh anu patina. Utamina pangalaman-pangalaman di ajar sareng Ibu kalih Bapak Guru. Eta sadayana bakal teras nyantel dina panineungan, manjang hikmahna, gede ajenna.

                Atuh tangtos deuih, salami sim kuring diajar di ieu sakola, seueur pisan paripolah sim kuring saparakanca anu matak ngajaheutkeun manah Ibu sareng Bapak Guru. Dalah ku sim kuring saparakanca karaos pisan ma’lum nuju kumincir. Namung karaos deuih kumaha welas asihna Ibu sareng Bapak ngasuh barudak balangor sapertos sim kuring. Ku margi kitu, mugi Ibu sareng Bapak Guru galih kersa ngahapunten sim kuring saparakanca.

Ibu sareng Bapak Guru hormateun sim kuring.

Teu hilap sim kuring saparakanca nyuhunkeun pi’dua, mugi-mugi sim kuring saparakanca sing teras kersa junun diajar, teras sumanget ngulik harti nyukcruk elmu dugi ka jucungna, ngarah naoun anu di cita-citakeun ku sim kuring saparakanca kahontal sareng tinekanan. Neda pi’dua supados sim kuring saparakanca ginulur rahayu, tug dugi ka tiasa mandiri ngokolakeun hirup sorangan.

Bapa, Ibu …..

Wilujeng kantun. Mugi Ibu sareng Bapa dina ngadidik sim kuring saparakanca janten amal ibadah ka Alloh SWT. Da sim kuring saparakanca tinangtos moal tiasa males kana eta kasaean. Mung bade neneda bae ka Gusti Nu Maha Suci, mugi naon-naoun anu tos dipasihkeun ku Ibu sareng Bapa kalayan iklas ka sim kuring saparakanca, dipulang ku ganjaran anu manglipet-lipet ageungna.

Wilujeng kantun Ibu, wilujeng kantun Bapa. Mung du’a anu sim kuring diteda sareng sihapunten anu kasuhun. Mugi Gusti nangtayungan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *