Sasakala Sunda Gunung Puteri Jeung Gunung Asep Roke

Sasakala Sunda

Sasakala Sunda – Seperti yang telah di posting sebelumnya bahwa contoh dongeng sunda banyak sekali, salah satu dianataranya dongeng sasakala sunda. Dongeng Sasakala Sunda itu sendiri dongeng yang menceritakan asal usul dari kejadian, sasatoan atau tempat dan sebagainya. Dibawah ini saya berikan contoh dongeng sasakala sunda yang menceritakan asal usul gunung puteri dengan gunung asep roke yang berubah menjadi batu. Sobat sobat semua bisa baca lagi contoh dongeng sasakala sunda lainnya di postingan dongeng sunda.

Sasakala Sunda Gunung Puteri Jeung Gunung Asep Roke

Kacaturkeun jaman baheula aya putri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Ku tina geulis-geulisna eta putri, rea pisan lalaki nu mikahayang. Boh putra Raja boh turunan cacah (miskin), rea nu geus balaka hayang migarwa. Tapi taya nu bisa laksana. Sakur nu kungsi ngalamar teh balik bari kuciwa.

Demi sababna, unggal aya nu ngalamar putri teh sok aya pamenta. Pamenta rupa-rupa, tapi tetela taya nu hampang. Lamun teu bisa nedunan pamentana, wayahna panglamarna teu ditarima.

Sasakala Sunda
Sasakala Sunda

Geus aya puluhan lalaki nu gagal lantaran teu bisa nedunan kahayang putri. Najan kitu, teu bisa kukumaha. Teu wani ngunghak campelak ka eta putri najan kahayangna teu laksana oge. Ari sababna, lian ti geulis teh eta putri jeung sakti deuih. Pangabisana lain bantrak-bantrakeun.

Sakali mangsa, kurunyung aya lalaki neungan ka eta putri. eta lalaki teh urang padesan, ngarana Asep Roke. Maksudna nepungan putri seja ngalamar. Nyi putri henteu nolak, tapi nya eta boga pamenta.

Pokna teh : “Heug bae kami jadi pamajikan anjeun, asal anjeun bisa nedunan kahayang kami. Anjeun didagoan di dieu nepi ka wanci surup panonpoe. Datang deui kudu mawa munding nu baplang tandukna. Lamun eta teu ngabukti, wayahna moal jadi dipisalaki.”

Asep Roke indit bari gede hate. Ceuk pikirna, naoun hesena neangan munding baplang! Manehna geus ujub yen bakal jadi salaki putri. Inditna teh bari gumbira pisan. Tapi, buktina mah bet nyalahan.

Waktu panonpoe geus rek surup, Asep Roke di jalan keneh. Can nepi ka tempat putri. Padahal munding nu tandukna baplang teh geus katungtun ku manehna. Ngan elat waktuna bae

Barang reup panonpoe surup, Asep Roke kakakara nepi ka pasawahan. Teu sakumaha jauhna ti patempatan putri tea. Keur kitu, ujug-ujug reg bae munding teu eureun, teu daek dibawa leumpang. Mugen didinya. Asep Roke pohara kagetna, barang ngalieuk ka tukang, munding teh bet jadi batu! Ras Asep Roke inget ka putri nu kasohor luhung elmuna. Moal boa kajadian kitu tehnya lantaran pangawasa putri tea.

Cul bae munding nu geus jadi batu eh ditinggalkeun. Berebet manehna lumpat muru ka tempat putri. Teu ku henteu, barang nepi ka deukeut panganjrekan putri, Asep Roke ge robah jadi arca batu. Nya kitu deui putri tea, manehna ge jadi arca.

Lila ti lila, tempat Asep Roke jadi arca teh nagjadi gunung. Nepi ka ayeuna nelah gunung Asep Roke. Nyakitu deui tempat putri tea, jadi gunung deuih. Kasebutna gunung putri.

Ari batu robahan tina munding nu di bawa ku  Asep Roke tea, katelah Batu Munding Jalu. Anu ayana di desa Mukapayung Kec Cililin Kab Bandung Barat..Pas kaleresan lemburna simkurung..hhehe

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *