Si Kabayan Marak

Dongeng Sunda – Dongeng sunda ini menceritakan bagaimana cara si kabayan yang ikut marak mencari ikan dengan cara sarungnya. Si kabayan dalam mencari ikan tidak sendiri melainkan sama si abah dan masyarakat sekitarnya. untuk lebih jelasnya saya posting dibawah ini yaa. sobat semua bisa baca contoh dongeng sunda lainnya di dongeng bahasa sunda dan contoh dongeng sunda singkat

Si Kabayan Marak

Si kabayan jeung mitohana rebun-rebun geus nagog sisi walungan. Teu  lila burudul  rahayat, maksudna  rék marak walungan duméh bakal kasumpingan tamu agung ti dayeuh. Ari kasedepna tamu, ceuk kokolot désa, nyaéta lauk walungan.

Tah,  poé  ieu  téh  paratamu  rék  dibagéakeun  goréng  tawés,  pais nilem, jeung beuleum kancra dicoélkeun kana sambel jahé ditinyuh kécap. Mangkaning ngahaja sanguna ogé paré anyar, nya bodas nya pulen. Leuh, piraku wé tamu henteu nimateun.

Nu méngkong walungan garetol naker. Si Kabayan ogé gadag-gidig manggulan batu jeung gebog cau keur méngkolkeun jalanna cai. Haneut poyan ogé cai téh geus orot, lauk nu galedé geus témbong tinggudibeg.

Kadewek  Si Kabayan meunang  tawés  sagedé  tampah.  Barang  rék diasupkeun kana korangna, kokolot ngomong,

“Ulah dikanakorangkeun, éta mah keur sémah.”

Kedewek deui Si Kabayan meunang nilem sagedé dampal leungeun. Kakara gé diacungkeun geus gorowok kokolot,

“Alungkeun kana cireung, keur sémah. Mangkaning kasedepna pais nilem. Hég baé beunteur jeung cingok mah asupkeun kana korang.”
“Ngeunah  éhé  teu  ngeunah  éon...  aing  nu  bobolokot,  sémah  nu ngeunahna,  bari  jeung  teu milu  capé...,”

Si  Kabayan  gegelendeng  jero haténa.

Sabot kokolot keur bongoh, Si Kabayan meunang deui nilem gedé naker.  Teu  loba  catur,  sup  baé  diasupkeun  kana  korangna.  Manéhna hanjat bari ngomong ka mitohana yén rék ngadurukan. Rék dahar heula jeung beuleum betok.

Brus  nilem  téh  diasupkeun  kana  durukan,  terus  muka  timbel bekelna. Kakara ogé beuleum nilem téh béak sapotong, ana gorowok téh Si Kabayan gegeroan ka mitohana.

“Abah, Abah, buru-buru ka dieu! Ieu kuring nyeri beuteung, peujit mani pupurilitan. Jeung teu puguh  téténjoan!”

Mitohana reuwaseun nénjo Si Kabayan adug-songkol, bari mencétan beuteungna.

“Haduh, haduh  ieu nyeri beuteung!”

omong Si Kabayan. Panonna burial buncelik.

Nu araya di dinya ribut, ngariung-riung Si Kabayan.

“Ku naon? Ku naon? Na dahar naon manéh téh?”
“Teuing, da barang am dahar beuleum nilem, ana purilit téh peujit. Téténjoan teu paruguh. Haduh, haduh,  ieu kuring sieun paéh! Lauk téh meureun aya racunan...”

Nu araya nénjo beuleum lauk kari sapotong.

“Boa enya laukna aya racunan. Meureun di tonggoh aya nu keur nua ku tua leteng,”

Ceuk nu ngariung-riung Si Kabayan.

Si Kabayan adug lajer, terus nangkuban bari nungkup beungeutna. Lok,  elak-elakanana dirojok  ku  curukna. Euweuh  nu  nangénan. Na  ari borolo téh utah babalongkéngan.

“Enya, ieu mah karacunan. Geuning tuh utah-utahan,” ceuk kokolot, “Eureun  wé  euy,  urang  pindah  ka  béh  tonggoh  nu  jauh  ti  lembur. Meungpeung isuk kénéh. Leupaskeun deui wé lauk nu dina cireung mah! Untung ninggang di Si Kabayan, kumaha teuing lamun sémah ti dayeuh nu karacunan...” omong kokolot deui.

Lauk dina cireung diborolokeun ka cai. Bring nu marak parindah. Kari Si Kabayan wé di sisi cai, ditungguan ku mitohana.

Barang nu mararak geus  jauh, kuniang Si Kabayan hudang,  tuluy lumpat ka tengah walungan nu caina masih kénéh orot. Bendungan can dibedahkeun, lauk-laukna tinggudibeg kénéh.

“Buru-buru téwakan, Abah! Bisi nu séjén baralik deui.”
Mitohana olohok, “Geus cageur manéh téh, Kabayan?”
“Har...da  teu  nanaon  ti  tadi  gé. Keuheul  tuda,  néwak  nilem  keur sémah, meunang  tawés gedé keur  sémah. Meunang kancra, kasedepna. Ari keur urang nu bobolokotna, ngan ukur beunteur jeung bogo,” omomg Si Kabayan bari nyéréngéh. Si Kabayan milihan lauk nu galedéna, terus digémbol ku sarungna. Manéhna jeung mitohana mah teu milu ka tonggoh jeung nu séjén.
“Enggeus  waé,  Bah,  bisi  teu  kadahar!”  omong  Si Kabayan ka mitohana, ngajak balik bari ngagandong lauk ku sarungna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *