Wawales Kanu Telenges

Peucang               :”keur naon, sakadang bagong, kawas nu keur nganfung ka binggung? Anggur urang moyan di tegalan yu?”

Bagong                 :”puguh keur kacida binggung na kuring teh, poe ieu anakkuring bakal paeh di hakan sakadang maung.”

Peucang               :”asa ku aneh, ari geus nyaho mah maung bakal nga hakan anak ki silah, attuh bawa bae nyumput kanu jauh ti dieu,”

Bagong                 :”nya eta teu bisa kitu teh? Kuring teu bisa jalir jangji ka sakadang maung.”

Peucang               :”kumaha kitu asal mu asal nateh?”

Bagong                 :”kieu. kira-kira sabulan anu kalewat, kuring ka tewak ku sakadang maung, rek dihakan. Kuring ceurik, ceuk kuring, ‘sakadang maung, sing karunya bae ka kuring, tur kuring teh geus kolot , dagingna oge geus tangtu nya liat nya kelang. Mending di gentian ku anak kuring bae, tangtu dagingna nya empuk nya pelem, tapi ulah ayena, tempoan bae sabulan deui’. Tah kitu asal muasal namah. Nya poe ieu pisan pi data ngen nana sakadang maung the.”

Peucang               :”ah, sakadang bagong teu kudu dijieun bingung kitu-kitu bae mah, keun kumaha kula bae, urang neangan tarekah sangkan kisilah jeung anak kisilah salamet tina panandasa sakadang maung. Dagoan hela sakeudeung, kula dek ngajak sakadang landak k adieu, sena maturan anak ki silah nu aya di jero guha.”

Teu lilasakadang peucang geus dating deui di barengan ku sakadang landak, sakadang peucang nyarita ka sakadang landak.

Peucang               :”ayeuna sakadang landak kudu asup kajero guha, ngaringkuk dina poek gigiren anak sakadang bagong. Heg bulu sampean nu siga cucuk teh di puriding keun sina sarengkat. Ari kuring dek nyumput. Sakadang bagongmah kudu ngabagea keun sakadang maung tea.”

Teu lila sakadang maung geus retang-retang datang . ti kajauhan geus garam-gerem nyingsieunan sakadang bagong.

Maung                  :”sakadang bagong, mana anak sampean teh? Lah geus kacipta dagingna nya uduh nya palem.”

Bagonh                 :”tuh  di jero.tuh geuning katenjo ti dieu oge, ngaringkuk di juru. Teu daeken kaluar, tunduh ceunah. Pek ayeuna kula masrah keun ulah dilila-lila, sakali neurey, sing ulah kadenge ceurikna, jig kaditu kuring dek indit hela teu kaduga nejona.”

Maung asup kajero guha, enya katejo aya nu ngaringkuk di juru, awahing ku atoh geus teu di titenan deui naon anu nga ringkuk teh di samuelkeun. Puguh bae cucuk landak the nyeseb mangang kana sungut maung. Maung gegerungan, sungutna boloboran geutih. Di coba di utahkeun teu kaluar, da cucuk landak tea geus parageuh nanceb, ahirna maung the apeh, sakadang landak ngurumuy tina sngut maung.

Bagong                 :”nuhun sakadang landak, mun teu ditulungan ku sampean mah , anak kuring geus tangtu lastari, paeh di hakan sakadang maung.”

Landak                  :”nya sarua sukurna, kuring ge atoh anak sampean teu tulus dihakan sakadang maung nu telenges.da kapan tulung ti mulungngan the jadi kawajiban urang sararea.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *